Prodat lze i spoluvlastnický podíl k pozemku

Pokud vlastníte spoluvlastnický podíl k zemědělské půdě, také jste povinen nabídnout při prodeji svůj podíl nejprve ostatním spoluvlastníkům.

Chce-li některý ze spoluvlastníků nemovitosti podíl prodat, musí učinit písemnou nabídku a doručit ji ostatním spoluvlastníkům. Není-li dohodnuta jiná doba, platí zákonná dvouměsíční lhůta a oprávněný, kterému byl spoluvlastnický podíl nabídnut, musí kupní cenu vyplatit do této lhůty. Cena musí být stejná, jaká je nabídnuta za spoluvlastnický podíl třetí osobou. Nemůže-li tuto podmínku splnit ani po stanovení odhadní ceny, jeho předkupní právo zaniká. Povinný nemusí nabídku učinit, jde-li o převod spoluvlastnického podílu blízké osobě.

Smlouva o převodu zemědělského pozemku je klasická kupní smlouva používaná při převodu vlastnictví nemovitosti. V případě smlouvy o převodu zemědělského pozemku platí režim stejný jako u každé smlouvy. Zrušit nebo odstoupit od ní lze, je-li to v ní dohodnuto nebo stanoví-li tak zákon.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram